Regulamin WYZWAŃ RB CHALLENGE

I. CEL i IDEA:

1. Popularyzacja i upowszechnienie aktywności.

2. Integracja aktywnych kobiet bez względu na wiek.

3. Promocja zdrowia psychicznego.  

ORGANIZATOR: Grupa Soname, ul. Reymonta 2/6, 58-303 Wałbrzych, NIP: 886 298 38 78 

II. CZAS TRWANIA WYZWAŃ: do 30.10.2021 / Bieg w Spódnicy: 27.06.2021 

III. ZASADY OGÓLNE WYZWAŃ 

  • CEL - BABY GÓRĄ: zadaniem uczestniczki jest zdobycie 1 dowolnego szczytu. Może być to pokonanie niewielkiego wzniesienia lub szczytu górskiego. 
  • CEL - MÓJ PIERWSZY RAZ: zadaniem uczestniczki jest pokonać na raty dystans maratonu czyli 42 km. Dystans można przebiec lub przemaszerować. 

  • CEL - BIEG w SPÓDNICY: zadaniem uczestniczki jest pokonanie dystansu 5 km - marszem lub biegiem. Obowiązkowym strojem w czasie biegu jest spódnica. 

Raport z wykonania zadania może być udokumentowany za pomocą aplikacji dostępnej  do pobrania w Google Play: 

UWAGA: W chwili obecnej aplikacja nie jest dostępna dla iPhone - jeżeli używasz iPhone'a, skorzystaj z uproszczonej wersji aplikacji - TUTAJ. Lub prześlij swój raport w wiadomości e-mail na adres: aktywnie@rbactive.eu

KIEDY WYSYŁKI PAKIETU z MEDALEM:  w ciągu 4 dni roboczych od momentu zapisania się i opłacenia pakietu. 

POMIAR CZASU: z uwagi na wirtualną formułę, uczestnik może, ale nie jest to wymagane, dokonywać osobiście pomiaru czasu w jakim pokonał poszczególne etapy. 

DOPUSZCZALNA FORMA AKTYWNOŚCI: marsz, bieg, trucht, marszobieg, nordic walking. 

POMIAR CZASU: z uwagi na wirtualną formułę, uczestnik może, ale nie jest to wymagane formalnie, osobiście dokonywać pomiaru czasu w jakim pokonał poszczególne etapy. 

IV. ZASADY dokonywania ZGŁOSZEŃ

1. Zapisy zostaną otwarte aż do momentu wyczerpania się pakietów, najdalej do dnia 30.10.2021

2. Zapis na wyzwania realizowany jest przez oficjalną stronę zapisów: rbactive.eu dostępną w zakładce RB CHALLENGE na stronie głównej.

3. Zapis uczestnika uznaje się za poprawny kiedy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zostanie wniesiona opłata za pakiet. 

4. LISTA uczestników znajduje się na stronie zapisów TU . Jest ona aktualizowana automatycznie po zapisaniu się.

5. W wyzwaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie zasady.  

7. Udział w wyzwaniu odbywa na własną odpowiedzialność uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w wyzwaniu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wydarzeniu. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu (lista startowa)  oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy uczestnika informacji marketingowych i organizacyjnych. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na kanałach wyzwania, tj. Facebook, Instagram i strona zapisów.  

V. RB PAKIETY STARTOWE

1. Podczas zapisów uczestnik dokonuje wyboru pakietu. Dostępne są jego 2 formy: 

A) PAKIET PODSTAWOWY składa się z medalu i dostępu do aplikacji RB APP. 

Koszt – 39 zł 

B) PAKIET PREMIUM składa się z koszulki technicznej, medalu i dostępu do aplikacji RB APP. 

Koszt - 119 zł. 

C) PAKIETU PREMIUM ze spódniczką na III BIEG W SPÓDNICY

Koszt - 149 zł. 

2. Ilość dostępnych pakietów: 500 sztuk.

3. Opłata podlega zwrotowi na podstawie złożonej reklamacji bądź zwrotu produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z wybranym pakietem.

4. Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Tylko zgłoszenie OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu dostępnych pakietów. 

VI. RAPORT z REALIZACJI WYZWANIA

1. Uczestnik otrzymuje dostęp do aplikacji RB APP gdzie po zalogowaniu się będzie mógł oznaczać swój postęp wchodząc na ekran wybranego wyzwania i klikając w przycisk "+" na pasku postępu.

2. W przypadku problemów związanych z użytkowaniem aplikacji mobilnej uczestnik może zgłosić wykonanie zadania przy użyciu messengera w profilu społecznościowym rb active lub za pomocą adresu e-mail: aktywnie@rbactive.eu. 

3. Uczestnik może, ale nie jest to wymagane regulaminowo, publikować wpisy na stronach Facebook i Instagram. 

VII. SPOSÓB REALIZACJI WYSYŁANIA PAKIETÓW STARTOWYCH do uczestników

1. Wysyłanie pakietów odbywa się w 2 wariantach do wyboru:

A) za pomocą paczkomatu InPost - wysyłanie pakietu startowego z koszulką i ewentualnym pozostałym zamówieniem w cenie
11, 00 zł brutto;

B) za pomocą przesyłki kurierskiej DPD w cenie 13,00 zł brutto. 

2. Wybór opcji doręczenia dostępny jest w formularzu zgłoszeniowym na ścieżce zapisów.

3. Wysyłka pakietów jest realizowana w ciągu 48h (2 dni robocze) od momentu zapisania się i wniesienia opłaty. 

4. W razie błędnie wpisanego adresu doręczenia, podania błędnego adresu e-mail lub telefonu w formularzu zgłoszeniowym, koszty ponownego doręczenia pakietu pokrywa uczestnik.

Organizator nie ma obowiązku poinformowania uczestnika o otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Ponowne nadanie pakietu realizowane jest po wysłaniu takiej informacji organizatorowi za pomocą adresu e-mail:  aktywnie@rbactive.eu. 

VIII. UBEZPIECZENIE i BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wyzwaniu. 

2. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

3. Uczestnik podejmuje aktywność na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyzwaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.

5. Zgłoszenie oraz dokonanie opłaty za pakiet oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyzwaniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działać na szkodę organizatora.

IX. DYSKWALIFIKACJE

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i wykreślony z listy startowej jeśli na forum będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, używał wulgaryzmów, działał na szkodę przebiegu wyzwania przy użyciu social media oraz innych platform elektronicznych. 

X. KONTAKT DO ORGANIZATORA: e-mail: aktywnie@rbactive.eu 

XI. REKLAMACJE PAKIETU 

1. Wszelkie reklamacje z tym związane uczestnik wnosi do 7 dni od daty zakończenia wyzwania. Po odebraniu pakietu uczestnik powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem w pakiecie, niewłaściwą koszulką lub innymi kwestiami niezgodnymi z ustaleniami uczestnik zgłasza za pomocą wiadomości e – mail: aktywnie@rbactive.eu lub wiadomość na messenger profilu RB ACTIVE zarówno na stronie Facebook lub Instagram. 

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. O kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.